۳۰ دي ۱۳۹۹

تمدید طرح ویژه اجاره واحدها

نظر به استقبال متقاضيان گرانقدر ، مهلت استفاده از طرح اجاره ویژه (٣ ماه اجاره رايگان ) واحدهاي تجاري باقيمانده  ، 
تا ١٤ اسفند 99 تمدید ميگردد.
 خ امیرکبیر ، قبل از خ ملت
٨٢٠ ٩١٠ ٣٣

نظرات کاربران