پلان طبقات

واحد خود را انتخاب کنید

راهنمای طبقات:
 • راه پله آسانسور
 • مسیرهای ارتباطی
 • واحدهای تجاری
 • انبارهای تجاری
 • واحدهای پارکینگ
برای انتخاب واحد مورد نظر خود یا مشاهده جزئیات بیشتر از طبقات مجتمع بر روی طبقه مورد نظر کلیک کنید
واحد تجاری +3
 • تعداد واحد 45
 • مساحت مترمربع 562
واحد تجاری +2
 • تعداد واحد 56
 • مساحت مترمربع 688
واحد تجاری +1
 • تعداد واحد 56
 • مساحت مترمربع 688
واحد تجاری همکف
 • تعداد واحد 44
 • مساحت مترمربع 603
واحد تجاری -1
 • تعداد واحد 36
 • مساحت مترمربع 465
واحد تجاری -2
 • تعداد واحد 35
 • مساحت مترمربع 477
واحد تجاری -3
 • تعداد واحد 10
 • مساحت مترمربع 136
واحد تجاری -4
 • تعداد واحد 9
 • مساحت مترمربع 111
واحد تجاری -5
 • تعداد واحد 5
 • مساحت مترمربع 57